akces rekrutacji

Aby przystąpić do ZHKRIDO należy:

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. Osoba małoletnia od trzynastego roku życia ,
może być przyjęta w poczet członków lecz musi mieć wyrażoną zgodę od rodziców lub opiekuna w postaci pisemnego: (oświadczenie), które należy wysłać razem z deklaracja.
2.Podstawową czynnością jest dokładne zapoznanie się ze Statutem naszego stowarzyszenia. Wypełnić:  (  deklaracja) dołączyć jedno zdjęcie w celu umieszczenia na legitymacji członkowskiej  i przesłać na adres korespondencyjny związku .Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu.   Dokonać należnych opłat członkowskich na kont ZHKRiDO: Bank BGŻ S.A 95 2030 0045 1110 0000 0383 3290

Cennik obowiązuję zawsze ten z poprzedniego roku do końca marca roku następnego, bo po zebraniu Walnym może ulec zmianie.

Cennik przystąpienia do ZHKRiDO

Deklaracja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu zarządu. Zarząd ZHKRiDO zbiera się w zależności od ilości zgłoszeń co kwartał. Kandydat o przyjęciu zostanie poinformowany drogą elektroniczną

Zapraszamy !!!