Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„ZWIĄZKU HODOWCÓW KRÓLIKÓW RASOWYCH i DROBIU OZDOBNEGO”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie pod nazwą: „Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego” ( zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kołbiel . Stowarzyszenie może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem, w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może się posługiwać skróconą formą nazwy Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego lub ZHKRiDO .
4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz podłużnej pieczęci adresowej z napisem: Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego z siedzibą w 05-340 Kołbiel ul. Myśliwska 10.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt a w szczególności królików i drobiu
b) Propagowanie wiedzy o królikach oraz kształtowanie właściwej opieki
c) Działania na rzecz poprawy środowiska z życia zwierząt, w szczególności królików i drobiu
d) Promowanie prawidłowej opieki nad królikami i drobiem
e) Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad królikami i drobiem
f) Prowadzenie oceny i selekcji zwierząt
g) Organizowanie wystaw i pokazów
2. Stowarzyszenie uczestniczy w tworzeniu i realizacji programów hodowlanych dla poszczególnych
gatunków zwierząt
3. Stowarzyszenie pomaga w zaopatrywaniu członków Stowarzyszenia w materiały i produkty
Rozdział III
Członkowie , ich prawa i obowiązki
§ 3
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) Zwyczajnych
b) Honorowych
c) Małoletnich
§ 4
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który prowadzi chów lub hodowlę królików rasowych i drobiu ozdobnego, akceptuje statut, cele oraz program Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek :
a) Przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia
b) Czynnie popierać cele Stowarzyszenia
3. Warunkami przyjęcia na członka zwyczajnego są :
a) Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd
4. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
§ 5
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
2. Tytuł Członka Honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków .
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich .
§ 6
1. Osoby małoletnie zajmujące się hodowlą lub chowem królików rasowych i drobiu ozdobnego w wieku powyżej lat 13 mogą należeć do Stowarzyszenia, jednakże nie mogą korzystać z czynnego ani biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia, ani prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
2. Osoba małoletnia może zostać przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia po spełnieniu
następujących warunków :
a) Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd
3. W przypadku osiągnięcia pełnoletności członek Małoletni otrzymuje status członka Zwyczajnego
§ 7
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek :
a) Śmierci członka
b) Utraty przez członka obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych
c) Skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego
d) Skreślenie z powodu braku w swoim stadzie podstawowym królików rasowych i drobiu ozdobnego
e) Nie zapłacenie do 31 marca każdego roku składki członkowskiej
f) Wykluczenie ze Stowarzyszenia
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Zarząd Stowarzyszenia
3. Z powodu nieprzestrzegania regulaminu, niestosowania się do uchwal Zebrania Członków Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia Zebranie Członków Stowarzyszenia może wymierzyć członkowi następujące kary:
a) Ostrzeżenie
b) Zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do 12 miesięcy
c) Wykluczenie ze Stowarzyszenia
§ 8
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków .
Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia
§ 9
1. Władzami stowarzyszenia są :
a) Walne zebranie
b) Zebranie zwykłe
c) Zarząd
d) Komisja rewizyjna
e) Sąd Koleżeński
§ 10
1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne .
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia
b) Uchwalanie statutu i zmian w statucie
c) Wybieranie Zarządu Stowarzyszenia
d) Udzielanie zarządowi absolutorium
e) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia
f) Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia
g) Określanie zasad regulowania składek oraz ich wysokości
h) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia na prawach , określonych w statucie.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia corocznie w I kwartale roku
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Stowarzyszenia . Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane .
6. O zwołaniu Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia wszystkich Członków Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania . W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad . Za wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej Stowarzyszenia , lub e-mailem
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów , niezależnie od ilości obecnych na zebraniu, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej .
8. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie . Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru władz , oraz na żądanie połowy uczestników uprawnionych do głosowania .
9. Kadencja Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata i trwa do wyboru nowego składu .
§ 11
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 – 7 członków .
2. Zarząd wybiera spośród Vice-Prezesa , Skarbnika , Sekretarza
3. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Vice- Prezes
4. Zebranie Zarządu może zostać zwołane na żądanie :
a) Komisji Rewizyjnej
b) Sądu Koleżeńskiego
c) większości członków Zarządu
5. Do podjęcia uchwały przez Zarząd konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków , w tym Prezesa lub zastępującego go Vice-Prezesa .
6. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości decydujący jest głos Prezesa.
§ 12
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
c) Uchwalanie własnego Regulaminu działania.
d) Przyjmowanie i wykluczanie Członków .
e) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
g) Pobieranie od Członków składek członkowskich.
h) Składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 13
1. Umowy i zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia zawiera :
a) Dwóch członków Zarządu wśród , których jest prezes lub Vice-Prezes
b) Dwie osoby nie wymienione w punkcie a upoważnione przez Zarząd
2. Umowy o charakterze finansowym winny być dokonywane za wiedzą Skarbnika
§ 14
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków .
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Sekretarza .
3. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na pół roku .
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Walne Zebranie .
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) Przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
c) Żądanie zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia ; zebrania zwykłego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie swoich zebrań .
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym .
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia .
9. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie , może jednak zlecić wykonanie czynności kontrolnych jej poszczególnych członków u biegłych księgowych.
§ 15
1. Sad Koleżeński składa się z 3-5 osób .
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 16
1. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z własnych, dobrowolnych składek członkowskich i opłat wpisowych .
2. Zapisów , darowizn , subwencji i dochodów powstałych w trakcie działalności statutowej
3. Fundusze uzyskiwane ze składek służyć mogą wyłącznie realizacji celów regulaminowych bez prawa podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
4. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dla wykonania określonych zadań Stowarzyszenia , może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek samorządowych gospodarczych .
6. Sposób zagospodarowania funduszy określonych w ust. 5 ustalać będą porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem i jednostką przekazującą fundusze .
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie Członków i wymagają większości głosów oddanych przez Członków przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie może odbywać się w tym samym dniu w pół godziny po pierwszym terminie.
3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
§ 18
1. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków większością 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych z wpłaconych składek, w związku z likwidacją Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków podejmujące uchwałę o likwidacji.